banner3.png

→ Kontakter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

CONSEIL DE GESTION PAROISSIAL

 1. ALBERS René, Boulaide membre
 2. DE KROON Johannes, Boulaide, secrétaire
 3. LOGTENBERG-LENERS Monique, Dahl membre
 4. MAJERUS Nico, Kaundorf membre
 5. MERSCH John, Buederscheid membre$
 6. NICKTS Jos, Merscheid membre
 7. PROBST Marcel, Bavigne membre
 8. SCHARTZ Nico, Dahl président
 9. STEPHANY Jean, Eschdorf gestonnaire financier
 10. KEISER Jeannot, Heiderscheid gestionaire immobilier,
 11. VAN DE BERG Germaine, Tarchamps membre
 12. WEHLES Marco, Eschdorf, curé-modérateur

 

Presbytère, 13 an der Gaass, Tel: 83 92 11 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  L-9150 Eschdorf Fax: 83 92 11

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

FABRIQUE D’EGLISE LAC DE LA HAUTE SÛRE CGP N°5 / FE N°008

 1. Crochet-Winkin Martine, Mecher
 2. Jakobs Guy, Harlange
 3. Kass Jean-Pierre, Harlange, président
 4. Koos Marc, Tarchamps
 5. Majerus André, Mecher
 6. Majerus Danièle, Bavigne
 7. Majerus Nico, Kaundorf, secrétaire, représentant au CGP
 8. Malget Joseph, Tarchamps
 9. Nicks-Mathieu Marie-Louise, Bavigne
 10. Probst Marcel, Bavigne, trésorier, représentant au CGP
 11. Roderich-Huberty Maria, Harlange
 12. Schintgen Jean-Paul, Kaundorf
 13. Weiler Alain, Nothum
 14. Weiler Jean, Mecher
 15. Van de Berg Germaine, Tarchamps, représentant au CGP

FABRIQUE D’EGLISE GOESDORF CGP N°5 / FE N°009

 1. Diederich Aloyse, Dahl
 2. Fischbach Fernand, Nocher
 3. Frères Alice, Buederscheid
 4. Goeres Carlo, Goesdorf
 5. Greter Aloyse, Dahl, président
 6. Hans Henri, Bockholtz
 7. Hendriks Jan, Dahl
 8. Horger François, Buederscheid
 9. Lanners Lucien, Nocher
 10. Logtenberg-Leners Monique, Dahl, représentant au CGP
 11. Mathay-Stolwijk Rita, Nocher-route
 12. Mersch John, Buederscheid, secrétaire, repr. au CGP
 13. Mousel Camille, Goesdorf
 14. Schartz Nico, Dahl, trésorier, représentant au CGP
 15. Weibel Liliane, Buederscheid

FABRIQUE D’EGLISE BOULAIDE CGP N°5 / FE N°010

 1. Albers René, Boulaide, président, représentant au CGP
 2. Daubenfeld Gilbert, Surré
 3. de Kroon Johannes, Boulaide, secrétaire, repr. au CGP
 4. Dormans Johny, Surré, trésorier
 5. Krier Josette, Baschleiden
 6. Lorang Théo, Baschleiden
 7. Mollitor Marie-Josée, Surré
 8. Nanquette Gusty, Boulaide
 9. Schloesser Leon, Baschleiden
 10. Schon Roger, Surré

FABRIQUE D’EGLISE ESCH-SUR-SÛRE CGP N°5 / FE N°011

 1. Bormann-Kler Diane, Bonnal, secrétaire
 2. Brandenburger Nic, Tadler
 3. Haas Aloyse, Eschdorf
 4. Gerards Nicolas, Neunhausen
 5. Hermes Jean, Tadler
 6. Hilger Laurent, Tadler
 7. Keiser Jeannot, Heiderscheid, représentant au CGP
 8. Kesseler-Depuydt Bianca, Eschdorf
 9. Majerus René, Heiderscheid
 10. Nickels-Walisch Josée, Eschdorf, présidente
 11. Nickts Jos, Merscheid, représentant au CGP
 12. Origer Roger, Eschdorf
 13. Rippinger-Biver Annette, Insenborn
 14. Robert Gerard, Merscheid
 15. Steines Monique, Esch/Sûre
 16. Stephany Jean, Eschdorf, trésorier, représentant au CGP
 17. Walisch-Schmit Christiane, Tadler
 18. Winandy Claude, Heiderscheid
 19. Zoetaert-Goedert Myriam, Esch/Sûre

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Amis de l’orgue / Uergelfrënn – Esch/Sauer:

 • Adresse de contact: Marcel Lang - Tel. 83 92 75

 

Amis de l’orgue / Uergelfrënn – Géisdref:

 • Adresse de contact: Aly Weicherding - Tel. 83 98 57

 

Equipe liturgique / Liturgie-Gruppe:

 • Responsable/Verantw.: Marco Wehles - Tel. 83 92 11

 

Groupe biblique / Bibelgruppe:   

 • Responsable/Verantw.: Johannes Viaene - Tel. 26 91 48 13

 

Groupe de prière / Gebetsgruppe:

 • Adresse de contact: Marco Wehles - Tel. 83 92 11 

 

Equipe “Messes pour enfants” / Gruppe “Kindermessen”:

 • Responsable/Verantw.: Marco Wehles - Tel. 83 92 11

 

Equipe “Babykrees” / Gruppe “Babykrees”:

 • Responsable/Verantw.:    Stéphanie Kasel - Tel. 691-47 44 02

 

Equipe “Kannerwuertgottesdéngst”:

 • Responsable/Verantw.: Claudine Milbert-Nicolas
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Enfants de choeur / Messdiener:

 • Responsable / Verantw.: Marco Wehles - Tel. 83 92 11

 

Equipe Préparation mariage / Ehevorbereitungsgruppe:

 • Adresses de contact: Famille Stephany - Tel. 83 94 29

 

Lëtzebuerger Guiden a Scouten, Grupp St Primin:

 • Chef du groupe: Martine Stephany - Tel. 621 65 67 89

 

Asbl Guiden a Scouten Sankt Pirmin vum Séi:

 • Président: Marco Schank - Tel. 83 94 42

 

Fraen a Mammen Esch/Sauer:

 • Adresse de contact: Margot Heftrich - Tel. 839127

 

Fraen a Mammen Gemeng Géisdref:

 • Présidente/Präsidentin: M.- Andrée Wagner-Krettels - Tel. 89 94 99
 • Secrétaire/Sekretärin: Monique Treff-Arens - Tel. 95 93 45

 

Fraen a Mammen Heischent:

 • Adresse de contact: Claudia Keiser-Delbeck - Tel. 26 88 90 88

 

Fraen a Mammen Kaundorf

 • Adresse de contact: Marianne Thilmany-Nickels        
 • Tél. : 83 94 05

 

Përmesfrënn:

 • Präsidentin: Marianne Thilmany-Nickels -Tél. : 83 94 05
 • Sekretär: Nico Majerus - Tél. : 83 94 07

 

Uergelfrënn Béiwen:

 • Präsidentin: Marie-Louise Nicks-Mathieu        
 • Tél. : 99 34 02

 

Gënzebléien / Chorale pour les enfants:

 • Président/Präsident: Marco Wehles - Tel. 83 92 11
 • Directrice/Dirigentin: Joelle Wieseler - Tel. 691 95 76 00

 

Choralen:

 • Chorale Boulaide:
  • Adresse de contact: Fabienne Roemen-Braun     
  • Tél. : 99 35 82

 

 • Chorale Buederscheid:
  • Adresse de contact: Liliane Flammang-Weibel
  • Tel. 83 94 69

   

 • Chorale Dunkroth-Mecher:
  • Adresse de contact: Jos Goetz                
  • Tél. : 99 33 36

 

 • Chorale Ste Cécile Esch/Sauer-Insenborn:
  • Présidente/Präsidentin: Gréitchen Diederich-Thesen - Tel.: 83 93 87

 

 • Chorale Ste Cécile Eschdorf:
  • Présidente/Präsidentin: Liliane Wolter-Kuffer - Tel. 26 88 92 15
  • Directeur/Dirigent: Jeff Mack - Tel. 621- 61 01 32

 

 • Chorale Ste Cécile Heiderscheid:
  • Présidente/Präsidentin: Pierrette Wallers-Schmit - Tel. 89 90 62
  • Directeur/Dirigent: Jeff Mack - Tel. 621- 61 01 32

 

 • Chorale Kaundorf:
  • Adresse de contact: Josette Schintgen-Nickels    
  • Tél. : 89 96 40

 

 • Chorale Bavigne:
  • Adresses de contact: Marie-Louise Nicks-Mathieu - Tél. : 99 34 02
  • Marcel Probst - Tél. : 99 35 49

 

 • Chorale Ste Cécile Gemeng Géisdref:
  • Président/Präsident: Claude Treff - Tel. 95 83 45
  • Directeur/Dirigent: Gilbert Kohn - Tel. 83 56 40 

 

 • Chorale Harlange:
  • Adresse de contact: René Pletschette            
  • Tél. : 99 33 28

 

 • Chorale Nothum:
  • Adresse de contact: Liliane Cornette-Theis
  • Tel : 950426

   

 • Chorale Tarchamps:
  • Adresse de contact: Jos Malget                
  • Tél. : 99 31 74

 

Oeuvres paroissiales Eschdorf:

 • Président/Präsident: Jean Stephany - Tel. 83 94 29
 • Secrétaire/Sekretär: Marco Wehles - Tel. 83 92 11
 • Compte: CCRA IBAN: LU39 0090 0000 7528 9439

 

Vältesfrënn:

 • Président/Präsident: Henri Hans - Tel. 83 90 01
 • Sécrétaire/ Sekretär: Maggy Weicherding-Schroeder - Tel. 83 98 57